Meta Pixel Code

Tescom Elektronik KVKK Genel Aydınlatma Metni

Tescom Elektronik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (ŞİRKET) olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:
  Genel Müdürlük ve Fabrika binalarımız ,İş birimlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “Veri Sorumlusu” Tescom Elektronik San.Tic.Anonim Şirketi’dir.
   
 2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
  Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük(İstanbul),Fabrika (Menemen/İzmir), internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, mobil uygulamalarımız, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.
   
 3. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:
  Tescom Elektronik tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında kişisel verileriniz; İş Başvuru Formu, Belirli/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, Tedarikçi Sözleşmesi, Satın alma Sipariş Formu ,Sipariş Teklif formu , Bayilik Sözleşmesi, İş başvurusu sırasında Şirketimize teslim edilen başvuru belgeleri, internet sitesinde yer alan online iş başvuru formu, elektronik e-posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil her türlü iletişim kanalları aracılığı, tesislere giriş öncesinde güvenlik noktasında talep edilen T.C. nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı ile tarafınızca düzenlenen ziyaretçi bilgilendirme formu, satış işlemlerinin yürütülmesi, sipariş girişi ,Lojistik işlemleri, satış destek işlemleri, muhasebe işlemleri, ürün şikayetleri/iade işlemleri, teknik servis, çağrı merkezi, ihbar ve şikayet hattı kanallarından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, satın alma işlemleri, kargo gönderileri ve çağrı merkezi kanalları, eğitim, seminer, fuar ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirme ile toplanmaktadır.

  Yukarıdaki kapsamda toplanan verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

  Bu kapsamda Müşteri kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve şirkete ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere şirketin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.
   
 4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  1. Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
  2. Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
  3. Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları,
  4. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri yeralan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması,
  5. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
  6. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
  7. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
  8. Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
  9. Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
  10. Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
  11. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
  12. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
  13. İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
  14. İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
  15. Kurumsal iletişim,lojistik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  16. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
  17. Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi ile memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
  18. Şirket çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  19. Şirket içi ve dışı eğitim,Denetim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  20. Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  21. Şirket operasyonları ile tesislerinin güvenliğinin temini
  22. Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
  23. Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
  24. Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
  25. Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
  26. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
  27. Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  28. Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
  29. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
  30. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

  amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
   
 5. Açık Rıza gerektirmeyen hükümler
  KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;
  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
  3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  4. Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
    
 6. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:
  1. ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına,
  2. DMY ELEKTRONİK ENERJİ PET.İNŞ.TURZ.SAN VE TİC.A.Ş. ve gerektiğinde DMY Elektronik İştiraklerine,
  3. Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
  4. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, idari merciler ve yasal mercilere,
  5. Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
    
 7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.